ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.26 KB
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.19 KB
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพยุห์วิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.89 KB