ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
บทที่-3-งบหน้ารายละเอียดโครงการและการจัดสรรงบประมาณ-ปี-60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.5 KB
ส่วนที่4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
กลยุทธ์ที่-1-สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 512 KB