ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนพยุห์วิทยา  เป็นสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม  สำนึกในความเป็นไทยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ปรัชญา
ปญฺญา นรานํ รตนํ
คำแปล
ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ความหมาย
ผู้มีความรู้เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสู่ความรุ่งโรจน์ของชีวิต