ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานโดยยึด

     ผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM

4. สร้างคนดี มีจิตอาสาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

    พอเพียง

 

เป้าประสงค์

1.   เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

3.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่       (Area  based)

4.  เพื่อสร้างคนดีให้อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง