คลังข้อสอบ
ข้อสอบภาษาไทยพื้นฐาน-ปลายภาค-ม.-1-ภาคเรียนที่-1-คุณครูผกาวรรณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.98 KB
ข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปลายภาค ม. 4 คุณครูทวี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.35 KB
ข้อสอบคณิตศาสตร์ม.1 กลางภาค(คุณครูศศิพัชร์ พงศ์ธีรวุฒิ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.56 KB
ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.3 คุณครูวารินทร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.61 KB
ข้อสอบพละศึกษา ปลายภาค คุณครูเรณู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74 KB
ข้อสอบภาษาไทยพื้นฐาน กลางภาค ม.3 เทอม 2 คุณครูรัชดาพร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.96 KB
ข้อสอบภาษาไทยพื้นฐาน ปลายภาค ม 5 เทอม 2 คุณครูวันดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.06 KB
ข้อสอบภาษาไทยพื้นฐาน ปลายภาค ม. 1 เทอม 1 ครูผกาวรรณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.98 KB
ข้อสอบภาษาไทยพื้นฐาน ปลายภาค ม.2 เทอม 1 ครูวันดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.81 KB
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.1 ครูธนพล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.43 KB
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.4 ครูธนพล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.6 KB
ข้อสอบสังคมศึกษา กลางภาค ม.1 เทอม 2 ครูณรงค์ฤทธิ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.75 KB
ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คุณครูสุธารินี อสิพงษ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.15 KB
ข้อสอบกลางคณิตศ่าสตร์ ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 882.41 KB
ข้อสอบกลางภาษาไทย ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.01 KB
ข้อสอบกลางภาษาอังกฤษ ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 957.72 KB
ข้อสอบกลางวิทยาศาสตร์ ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ข้อสอบกลางสังคมศึกษา ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 362.25 KB
ข้อสอบกลางคณิตศ่าสตร์ ม.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 997.83 KB
ข้อสอบกลางภาษาไทย ม.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 961.14 KB
ข้อสอบกลางภาษาอังกฤษ ม.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ข้อสอบกลางวิทยาศาสตร์ ม.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 866.92 KB
ข้อสอบกลางสังคมศึกษา ม.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 449.61 KB