ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 11
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไข 25/2/2563) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.55 KB 6
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.52 KB 14
ใบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.28 KB 84
บันทึกข้อความใช้สถานที่ /จัดสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.75 KB 42
ใบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเปิดบ้านวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.38 KB 132
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 3254
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 160
การจัดทำแผนการเรียนรู้.ppt 448
แผนการจัดการเรียนรู้ 288
คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 202
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 192