ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชุดโปโลประจำโรงเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 มี.ค. 63 ถึง 04 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียนถูกระเบียบเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 63 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 ,ม.6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ชุดครุย/ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 - 27 มีนาคม พ.ศ.2562
โรงเรียนพยุห์วิทยา ฝ่ายวิชาการ