ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 ประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
10 พ.ค. 59 ถึง 31 มี.ค. 60 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิชาการ ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิชาการ  ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม /งาน

ผู้ปฏิบัติ

พฤษภาคม 2559

10      พ.ค. 59

- เปิดทำการภาคเรียนที่ 1 / 2559

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1  จำนวน  4 สัปดาห์

ครูและบุคลการ

   11    พ.ค.59

- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4

- คณะครูเตรียมจัดค่ายต้นกล้า  ม.1 – ม.4

ครูทุกกลุ่มสาระ

12-13  พ.ค. 59

- ค่ายต้นกล้า ม.1-ม.4

ครู/นักเรียนม.1 ม.4

16      พ.ค. 59

 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

 - รับตารางเรียน

 - นักเรียนชั้น ม.1 ,ม.4 เลือกวิชาเพิ่มเติม

 - นักเรียนทุกระดับชั้น เลือกชุมนุม

 - ประชุมกลุ่มงานวิชาการ

ครู,นักเรียน

16 – 19 พ.ค. 59

- รายงานการจบการศึกษา ปีการศึกษา  2558

- รับสมัครนักเรียนใหม่เพิ่มเติม

- รับย้ายเข้า-ออก

- ประกาศผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2559

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0  ร  มส  มผ ภาคเรียนที่ 2/2559

วิชาการ

23  พ.ค. 59

- ตรวจสอบและสรุปผลการเลือกวิชาสาระเพิ่มเติมฯ

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน

วิชาการ  / ครูทุกสาระวิชา / นักเรียน

23 - 30 พ.ค. 59

 

- นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

- ดำเนินการสอบแก้ตัวแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1

วิชาการ  / ครูทุกสาระวิชา / นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม /งาน

ผู้ปฏิบัติ

มิถุนายน  2559

5 มิ.ย. 59

- ประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ

วิชาการ

6 มิ.ย. 59

- สรุปผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

วิชาการ

7 มิ.ย. 59

- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ / วิชาการ

10  มิ.ย.  59

- ส่งบันทึกหลังสอนครั้งที่ 1  จำนวน  4 สัปดาห์

- ส่งแผนการเรียนรู้ ครั้งที่  2 จำนวน  4 สัปดาห์

- ส่ง ปพ 5 ครั้งที่ 1 /2559

- ส่งเค้าโครงวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1

-  รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ต 5 กลุ่มสาระ

วิชาการ / ครู

10   มิ.ย.  59

- สรุปจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

วิชาการ

13- 24 มิ.ย. 59

- นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

- นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

วิชาการ  / ครูทุกสาระวิชา / นักเรียน

30 มิ.ย. 59

- สรุปผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

-  ประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ

-  ส่งบันทึกการผลิตสื่อการเรียนการสอน

วิชาการ  / ครูทุกสาระวิชา / นักเรียน

กรกฏาคม  2559

11 ก.ค.  59

- ส่งบันทึกหลังสอน ครั้งที่ 2  จำนวน 4 สัปดาห์

- ส่งแผนการสอนครั้งที่ 3 จำนวน 4 สัปดาห์

ครู / วิชาการ

12 ก.ค. 59

- สำรวจรายวิชาที่เปิดสอบกลางภาคเรียนที่  1 / 2559

ครู / วิชาการ

18 ก.ค. 59

- ส่งไข ข้อสอบกลางภาค

ครู / วิชาการ

25 – 29 ก.ค. 59

- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2559

วิชาการ / ครู / นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม /งาน

ผู้ปฏิบัติ

สิงหาคม  2559

5 ส.ค. 59

- ส่ง  ปพ 5 ครั้งที่ 2 /2559 

- ประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ครู/วิชาการ

8 ส.ค.59

- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ / วิชาการ

10 ส.ค. 59

- ส่งบันทึกหลังสอน ครั้ง ที่ 3 จำนวน 4 สัปดาห์

- ส่งแผนการสอนครั้งที่  4  จำนวน 4  สัปดาห์

- ส่งบันทึกการสอนแทน

ครู

กันยายน  2559

 1- 30  ก.ย. 59

- เตรียมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วิชาการ / ครู / กลุ่มสาระ

8 ก.ย. 59

- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ / วิชาการ

12 ก.ย. 59

- ส่งบันทึกหลังสอน ครั้ง ที่ 4 จำนวน 4 สัปดาห์

- ส่งแผนการสอนครั้งที่   5  จำนวน 4  สัปดาห์

-  ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

วิชาการ / ครู

13 – 16 ก.ย. 59

-  ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60-80%

-  ส่งไขข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

-  นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

วิชาการ / ครู

22 ก.ย. 59

-  จัดเตรียมข้อสอบ

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

-  ส่งข้อมูลการจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 / 2559

วิชาการ / ครู / กลุ่มสาระฯ

26 ก.ย. 59

-นักเรียนชั้น ม.1 เลือกวิชา เพิ่มเติม  ( 12.00  - 13.00 น. )

วิชาการ / นักเรียน

27 ก.ย. 59

-นักเรียนชั้น ม.3 เลือกวิชา เพิ่มเติม ( 12.00  - 13.00 น. )

วิชาการ / นักเรียน

28 ก.ย. 59

-นักเรียนชั้น ม.4 เลือกวิชา เพิ่มเติม ( 12.00  - 13.00 น. )

วิชาการ / นักเรียน

29 ก.ย. 59

-นักเรียนชั้น ม.5 เลือกวิชา เพิ่มเติม ( 12.00  - 13.00 น. )

วิชาการ / นักเรียน

30 ก.ย. 59

-นักเรียนชั้น ม.6 เลือกวิชา เพิ่มเติม ( 12.00  - 13.00 น. )

วิชาการ / นักเรียน

26-30 ก.ย. 59

-สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2559

วิชาการ / ครู

 

 

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม /งาน

ผู้ปฏิบัติ

ตุลาคม 2559

6 ต.ค. 59

- ส่ง ปพ.5 , Book mark

วิชาการ / ครู

7 ต.ค. 59

-ปิดภาคเรียนที่ 1 /2559

วิชาการ/ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิชาการ 

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม /งาน

ผู้ปฏิบัติ

 

ตุลาคม 2559

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิชาการ ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินปฏิบัติงาน วิชาการ  ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม /งาน

ผู้ปฏิบัติ

พฤษภาคม 2559

10      พ.ค. 59

- เปิดทำการภาคเรียนที่ 1 / 2559

- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1  จำนวน  4 สัปดาห์

ครูและบุคลการ

   11    พ.ค.59

- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4

- คณะครูเตรียมจัดค่ายต้นกล้า  ม.1 – ม.4

ครูทุกกลุ่มสาระ

12-13  พ.ค. 59

- ค่ายต้นกล้า ม.1-ม.4

ครู/นักเรียนม.1 ม.4

16      พ.ค. 59

 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

 - รับตารางเรียน

 - นักเรียนชั้น ม.1 ,ม.4 เลือกวิชาเพิ่มเติม

 - นักเรียนทุกระดับชั้น เลือกชุมนุม

 - ประชุมกลุ่มงานวิชาการ

ครู,นักเรียน

16 – 19 พ.ค. 59

- รายงานการจบการศึกษา ปีการศึกษา  2558

- รับสมัครนักเรียนใหม่เพิ่มเติม

- รับย้ายเข้า-ออก

- ประกาศผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2559

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0  ร  มส  มผ ภาคเรียนที่ 2/2559

วิชาการ

23  พ.ค. 59

- ตรวจสอบและสรุปผลการเลือกวิชาสาระเพิ่มเติมฯ

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน

วิชาการ  / ครูทุกสาระวิชา / นักเรียน

23 - 30 พ.ค. 59

 

- นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

- ดำเนินการสอบแก้ตัวแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1

วิชาการ  / ครูทุกสาระวิชา / นักเรียน

 

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม /งาน

ผู้ปฏิบัติ

มิถุนายน  2559

5 มิ.ย. 59

- ประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ

วิชาการ

6 มิ.ย. 59

- สรุปผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

วิชาการ

7 มิ.ย. 59

- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ / วิชาการ

10  มิ.ย.  59

- ส่งบันทึกหลังสอนครั้งที่ 1  จำนวน  4 สัปดาห์

- ส่งแผนการเรียนรู้ ครั้งที่  2 จำนวน  4 สัปดาห์

- ส่ง ปพ 5 ครั้งที่ 1 /2559

- ส่งเค้าโครงวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1

-  รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ต 5 กลุ่มสาระ

วิชาการ / ครู

10   มิ.ย.  59

- สรุปจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

วิชาการ

13- 24 มิ.ย. 59

- นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

- นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

วิชาการ  / ครูทุกสาระวิชา / นักเรียน

30 มิ.ย. 59

- สรุปผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

-  ประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ

-  ส่งบันทึกการผลิตสื่อการเรียนการสอน

วิชาการ  / ครูทุกสาระวิชา / นักเรียน

กรกฏาคม  2559

11 ก.ค.  59

- ส่งบันทึกหลังสอน ครั้งที่ 2  จำนวน 4 สัปดาห์

- ส่งแผนการสอนครั้งที่ 3 จำนวน 4 สัปดาห์

ครู / วิชาการ

12 ก.ค. 59

- สำรวจรายวิชาที่เปิดสอบกลางภาคเรียนที่  1 / 2559

ครู / วิชาการ

18 ก.ค. 59

- ส่งไข ข้อสอบกลางภาค

ครู / วิชาการ

25 – 29 ก.ค. 59

- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2559

วิชาการ / ครู / นักเรียน


วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม /งาน

ผู้ปฏิบัติ

สิงหาคม  2559

5 ส.ค. 59

- ส่ง  ปพ 5 ครั้งที่ 2 /2559 

- ประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ครู/วิชาการ

8 ส.ค.59

- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ / วิชาการ

10 ส.ค. 59

- ส่งบันทึกหลังสอน ครั้ง ที่ 3 จำนวน 4 สัปดาห์

- ส่งแผนการสอนครั้งที่  4  จำนวน 4  สัปดาห์

- ส่งบันทึกการสอนแทน

ครู

กันยายน  2559

 1- 30  ก.ย. 59

- เตรียมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วิชาการ / ครู / กลุ่มสาระ

8 ก.ย. 59

- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระ / วิชาการ

12 ก.ย. 59

- ส่งบันทึกหลังสอน ครั้ง ที่ 4 จำนวน 4 สัปดาห์

- ส่งแผนการสอนครั้งที่   5  จำนวน 4  สัปดาห์

-  ส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

วิชาการ / ครู

13 – 16 ก.ย. 59

-  ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60-80%

-  ส่งไขข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

-  นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

วิชาการ / ครู

22 ก.ย. 59

-  จัดเตรียมข้อสอบ

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

-  ส่งข้อมูลการจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 / 2559

วิชาการ / ครู / กลุ่มสาระฯ

26 ก.ย. 59

-นักเรียนชั้น ม.1 เลือกวิชา เพิ่มเติม  ( 12.00  - 13.00 น. )

วิชาการ / นักเรียน

27 ก.ย. 59

-นักเรียนชั้น ม.3 เลือกวิชา เพิ่มเติม ( 12.00  - 13.00 น. )

วิชาการ / นักเรียน

28 ก.ย. 59

-นักเรียนชั้น ม.4 เลือกวิชา เพิ่มเติม ( 12.00  - 13.00 น. )

วิชาการ / นักเรียน

29 ก.ย. 59

-นักเรียนชั้น ม.5 เลือกวิชา เพิ่มเติม ( 12.00  - 13.00 น. )

วิชาการ / นักเรียน

30 ก.ย. 59

-นักเรียนชั้น ม.6 เลือกวิชา เพิ่มเติม ( 12.00  - 13.00 น. )

วิชาการ / นักเรียน

26-30 ก.ย. 59

-สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2559

วิชาการ / ครู

 

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม /งาน

ผู้ปฏิบัติ

ตุลาคม 2559

6 ต.ค. 59

- ส่ง ปพ.5 , Book mark

วิชาการ / ครู

7 ต.ค. 59

-ปิดภาคเรียนที่ 1 /2559

วิชาการ/ครู


ปฏิทินปฏิบัติงาน วิชาการ 

ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม /งาน

ผู้ปฏิบัติ

 

ตุลาคม 2559

21 ต.ค.59

- ครูเปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 2 / 2559

- ส่งวิเคราะห์หลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 /2559

- ส่งโครงการสอนภาคเรียนที่ 2 /2559

- ส่งแผนการเรียนรู้ จำนวน 4 สัปดาห์ที่ ภาคเรียนที่ 2/2559

ครู

25  ต.ค. 59

- เปิดภาคเรียนที่ 2/2559

- นักเรียนรับตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2559

- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1