ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 - 27 มีนาคม พ.ศ.2562
โรงเรียนพยุห์วิทยา ฝ่ายวิชาการ