ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ขันงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ รัตนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประพัฒน์ ดอกไม้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญแก้ว กรไกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2559-30 มิถุนายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายลือชัย พิเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฏาคม 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางเนตรนภา สาระวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :