บุคลากรทางการศึกษา

นางพจนีย์ สุขกล้า
ครูธุรการ

นายลือไชย ซอนทรัพย์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายเสน่ห์ ขันตี

นายมนตรี อ่อนสังข์

นายสมร ทัศราช