สัญลักษณ์โรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธมงคลชัยวัฒน์
ตราประจำโรงเรียน

รูปช้างศึก

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงินและสีขาว

สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความรักความสามัคคีต่อกัน

สีขาว  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย