วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
         โรงเรียนพยุห์วิทยา มุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
ปญฺญา นรานํ รตนํ
คำแปล
ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ความหมาย
ผู้มีความรู้เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสู่ความรุ่งโรจน์ของชีวิต