ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุทัศ สุขกมล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันดี เพ็งชัย
ครู คศ.3

นายวันรบ สอนไตรแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2