ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันดี เพ็งชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุวรรณา สุวรรณพันธ์
ครูผู้ช่วย