กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวันดี เพ็งชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวรรณา สุวรรณพันธ์
ครูผู้ช่วย