ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.26 KB
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพยุห์วิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.19 KB
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพยุห์วิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.89 KB
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.82 KB
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.42 KB
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.01 KB
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.13 KB
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.44 KB
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.07 KB
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.28 KB
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.24 KB
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.38 KB