ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกันตภณ ทับทิมหิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพรวัลย์ ทองลือ
ครู คศ.3

นางณัฐปรากาญจน์ ถึงทะเล
ครู คศ.3

นางสุธารินี อสิพงษ์
ครู คศ.2

นางสาววรนุช ศรีรักษา
พนักงานราชการ