กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกันตภณ ทับทิมหิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0847619006
อีเมล์ : jeng_civil15@yahoo.co.th

นายไพรวัลย์ ทองลือ
ครู คศ.3

นางสาววรนุช ศรีรักษา
พนักงานราชการ