คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง พุ่มไม้
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางวารินทร์ กรไกร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร สมบัติมาก
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางศุทธิพนิต จันทะเสน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ธรรมวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสายทอง พุ่มไม้
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประทีปธรรมวิมล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูจันทสารพิมล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.ธนาวิทย์ จันคณา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี สุริพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรอง แก้วเชียงทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ ศรีคราม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย พุทธาศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด ธรรมรส
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ