ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิกร ขจรสมบัติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวารินทร์ กรไกร
ครู คศ.3

นางสาวนาฏรพี โสดาโคตร
ครู คศ.2