กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนาฏรพี โสดาโคตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวุฒิกร ขจรสมบัติ
ครู คศ.3

นางวารินทร์ กรไกร
ครู คศ.3