ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนาฏรพี โสดาโคตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิกร ขจรสมบัติ
ครู คศ.3

นางวารินทร์ กรไกร
ครู คศ.3