กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนาฏรพี โสดาโคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเอกอนันต์ ศรีเสมอบุญฤทธิ์
ครู คศ.3

นางนิตยกานต์ พุทธไทสงค์
ครู คศ.1

นางสาวอมลวรรณ หอมทรง
พนักงานราชการ

นายปฏิญญา จันทะเสน