กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดหมู่หนังสือและสัญลักษณ์แถบสี

การจัดหมู่หนังสือและสัญลักษณ์แถบสี

                การจัดหมู่หนังสือ คือ การจัดหนังสือที่มีเนื้อเรื่องคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน โดยแบ่งตามระบบทศนิยมของดิวอี้ มี 10 หมวด คือ

000  หมวดเบ็ดเตล็ด  เป็นการรวมเอาความรู้อื่นๆ ที่ไม่อาจจัดไว้ในหมวดหมู่ใหญ่ได้ใช้สัญลักษณ์  แถบสีดำ

100  หมวดปรัชญา  เป็นวิชาที่ว่าด้วยความเป็นมาของมนุษย์จิตวิทยา ใช้สัญลักษณ์  แถบสีน้ำเงิน

200  หมวดศาสนา  กล่าวถึงความเป็นมาของศาสนาต่างๆ ใช้สัญลักษณ์  แถบสีเทา

300  หมวดสังคมศาสตร์  กล่าวถึง การศึกษา ขนบธรรมเนียม  ประเพณี กฎหมาย สถิติ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาใช้สัญลักษณ์  แถบสีม่วง

400  หมวดภาษาศาสตร์  ได้แก่ ภาษาของชาติต่างๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน กรีก ฯลฯใช้สัญลักษณ์  แถบสีฟ้า

500  หมวดวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโลก โบราณศึกษา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์  ใช้สัญลักษณ์  แถบสีเหลือง

600  หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี  ได้แก่ แพทย์ศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์

คหกรรมศาสตร์และชีวิตครอบครัวการจัดการธุรกิจ วิศวกรรมเคมี โรงงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ใช้สัญลักษณ์  แถบสีแดง

700  หมวดศิลปะ วิจิตรศิลป์ และมัณฑนศิลป์   ได้แก่ ศิลปะการออกแบบบริเวณในพื้นที่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม การวาดเขียน ศิลปะตกแต่ง ภาพวิจิตรกรรม การพิมพ์ การถ่ายภาพ ดนตรี นันทนาการ ใช้สัญลักษณ์  แถบสีน้ำตาล

800 หมวดวรรณคดี ได้แก่ วรรณคดีชาติต่างๆ เช่น ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส กรีกฯลฯ ใช้สัญลักษณ์ แถบสีเขียว

900  หมวดประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว ชีวประวัติของบุคคล

 ประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆใช้สัญลักษณ์  แถบสีชมพู

        คือ      หนังสือนวนิยาย  ใช้สัญลักษณ์        แถบสีกากี

รส.               คือ       เรื่องสั้น            ใช้สัญลักษณ์        แถบสีส้ม

         คือ       เยาวชน            ใช้สัญลักษณ์        แถบสีเหลือง-น้ำเงิน

 

เลขเรียกหนังสือ   คือ  เครื่องหมายเฉพาะของหนังสือแต่ละเล่ม ประกอบด้วย

–  เลขเรียกหนังสือ

–  พยัญชนะตัวแรกของผู้แต่งหรือของชื่อเรื่อง

–  อักษรย่อบอกเล่ม ใช้อักษรย่อ 

–  อักษรย่อบอกจำนวนฉบับที่มีในห้องสมุด ใช้อักษรย่อ 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.64 KB
ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.54 KB
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf
http://lripsm.wix.com/21st#!-21/c6he