กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัชรินทร์ อรทัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรรินทร์ คำขันธ์
ครู คศ.3

นางดวงพร ราชบัญดิษฐ์
ครู คศ.3

นางสาววิสสุตา ชุมอินทอง
ครู คศ.1