ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธนพล แสงหิรัญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรรินทร์ คำขันธ์
ครู คศ.3

นางดวงพร ราชบัญดิษฐ์
ครู คศ.3

นางพัชรินทร์ อรทัย
ครู คศ.3

นางสาววิสสุตา ชุมอินทอง
ครูผู้ช่วย