กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกิตติ พรมรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายไชยวัติศิลป์ พิมพัก
ครูพิเศษ

นางสาวพัชรินทร์ บุดดี
ครู