ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติ พรมรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายไชยวัติศิลป์ พิมพัก
ครูพิเศษ

นางสาวพัชรินทร์ บุดดี
ครู