ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเรณู ตำใสย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิรัช กะตะศิลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1