ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิรัช กะตะศิลา
ครู คศ.3

นายเรณู ตำใสย
ครู คศ.3