กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเรณู ตำใสย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิรัช กะตะศิลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1