ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุพรรณี สองศร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญประภา สิมมา
ครู คศ.3

นายอรัญ วงศ์จอม
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ ปกป้องเสถียร
ครู คศ.3

นางสาวชนาภัทร แสงงาม
ครู คศ.1