กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอรัญ วงศ์จอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพรรณี สองศร
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ ปกป้องเสถียร
ครู คศ.3

นางณัฐปรากาญจน์ ถึงทะเล
ครู คศ.3

นายจงรัก หงษ์อุดร
ครูอัตราจ้าง