กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชนาภัทร แสงงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญประภา สิมมา
ครู คศ.3

นางสุพรรณี สองศร
ครู คศ.3

นางณัฐปรากาญจน์ ถึงทะเล
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ ปกป้องเสถียร
ครู คศ.3

นายอรัญ วงศ์จอม
ครู คศ.2

นางสุธารินี อสิพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ จันที
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0876528751
อีเมล์ : mylifesomchang@gmail.com