กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายรพีพงศ์ พงศ์ธีรวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายทวี หงษ์ศรี
ครู คศ.3

นางรุ่งราวรรณ์ นาคนาคา
ครู คศ.3

นายธิรายุทธ อรทัย
ครู คศ.3

นางศศิพัชร์ พงศ์ธีรวุฒิ
ครู คศ.3