ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศศิพัชร์ พงศ์ธีรวุฒิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทวี หงษ์ศรี
ครู คศ.2

นางรุ่งราวรรณ์ นาคนาคา
ครู คศ.3

นายธิรายุทธ อรทัย
ครู คศ.2

นายรพีพงศ์ พงศ์ธีรวุฒิ
ครู คศ.3