พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

     1. สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ตามมาตรฐานสากล
              2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
              3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
              4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

 

เป้าประสงค์

    1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

    3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ

    4. ระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ