ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 2563 (อ่าน 69) 10 พ.ค. 64
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 2563 (อ่าน 76) 10 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 (อ่าน 72) 10 พ.ค. 64
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 116) 24 มี.ค. 64
รายงานการประเมินความพึงพอใจงานวิชาการ 2563 (อ่าน 119) 24 มี.ค. 64
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (อ่าน 115) 22 มี.ค. 64
SAR 2564 (อ่าน 128) 22 มี.ค. 64
SAR 2562 (อ่าน 145) 22 ก.พ. 64
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 3370) 10 ก.ย. 63
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 3332) 10 ก.ย. 63
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (อ่าน 3325) 10 ก.ย. 63
SAR 2560 (อ่าน 4014) 09 มี.ค. 62
ประกาศค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 4221) 09 มี.ค. 62
เพลงประจำโรงเรียน (อ่าน 4031) 08 มี.ค. 62
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน (อ่าน 3986) 08 มี.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2564 (อ่าน 4039) 08 มี.ค. 62
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (อ่าน 4033) 08 มี.ค. 62
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พยุห์วิทยา (อ่าน 4094) 24 ต.ค. 61
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และคำอธิบายโครงการ (อ่าน 4010) 02 ต.ค. 61
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561-2564 (อ่าน 10643) 05 มี.ค. 61
ตราโรงเรียนในฝัน (อ่าน 4995) 12 ก.พ. 61
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน(เลื่อนขั้นใหม่) (อ่าน 4134) 22 ม.ค. 61
เผยแพร่ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการพิสูจน์ความสัมพันธ์สูตรมหัศจรรย์ของออยเลอร์ (อ่าน 4528) 06 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครั้งที่5-2560 (อ่าน 4118) 11 ก.ย. 60
รายงานการประชุมครั้งที่3-2560 (อ่าน 4154) 11 ก.ย. 60
รายงานการประชุมครั้งที่ึ7-2560 (อ่าน 4220) 11 ก.ย. 60
รายงานการประชุมครั้งที่6-2560 (อ่าน 4063) 11 ก.ย. 60
ปฎิทินโรงเรียนพยุห์วิทยา (อ่าน 4188) 11 ก.ย. 60
ปฎิทินงานสารบรรณ (อ่าน 4268) 11 ก.ย. 60
คำสั่งแม่บทโรงเรียนพยุห์วิทยา (อ่าน 4563) 11 ก.ย. 60
สารสนเทศโรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4176) 11 ก.ย. 60
ประกาศ การใช้มาตรฐานปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3942) 08 ก.ย. 60
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4001) 06 ก.ค. 60
รายงานประจำปี โรงเรียนพยุห์วิทยา (SAR) ปี 2559 (อ่าน 4117) 28 มิ.ย. 60
แบบรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (อ่าน 3981) 08 มิ.ย. 60
โครงการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 4105) 05 มิ.ย. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ (อ่าน 4283) 28 มี.ค. 60
ตัวอย่างรายงานโครงการ 5 บท-โรงเรียนพยุห์วิทยา-1 (อ่าน 6503) 24 มี.ค. 60
Sar-พยุห์วิทยา (อ่าน 4021) 24 มี.ค. 60
ID-plan-พยุห์วิทยา (อ่าน 4483) 24 มี.ค. 60