ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พยุห์วิทยา (อ่าน 34) 24 ต.ค. 61
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และคำอธิบายโครงการ (อ่าน 60) 02 ต.ค. 61
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561-2564 (อ่าน 304) 05 มี.ค. 61
ตราโรงเรียนในฝัน (อ่าน 459) 12 ก.พ. 61
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน(เลื่อนขั้นใหม่) (อ่าน 354) 22 ม.ค. 61
เผยแพร่ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการพิสูจน์ความสัมพันธ์สูตรมหัศจรรย์ของออยเลอร์ (อ่าน 541) 06 ต.ค. 60
สารสนเทศโรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 415) 11 ก.ย. 60
รายงานการประชุมครั้งที่5-2560 (อ่าน 426) 11 ก.ย. 60
รายงานการประชุมครั้งที่3-2560 (อ่าน 439) 11 ก.ย. 60
รายงานการประชุมครั้งที่ึ7-2560 (อ่าน 424) 11 ก.ย. 60
รายงานการประชุมครั้งที่6-2560 (อ่าน 410) 11 ก.ย. 60
ปฎิทินโรงเรียนพยุห์วิทยา (อ่าน 448) 11 ก.ย. 60
ปฎิทินงานสารบรรณ (อ่าน 359) 11 ก.ย. 60
คำสั่งแม่บทโรงเรียนพยุห์วิทยา (อ่าน 440) 11 ก.ย. 60
ประกาศ การใช้มาตรฐานปีการศึกษา 2560 (อ่าน 288) 08 ก.ย. 60
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 368) 06 ก.ค. 60
รายงานประจำปี โรงเรียนพยุห์วิทยา (SAR) ปี 2559 (อ่าน 408) 28 มิ.ย. 60
แบบรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (อ่าน 383) 08 มิ.ย. 60
โครงการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 386) 05 มิ.ย. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ (อ่าน 508) 28 มี.ค. 60
ตัวอย่างรายงานโครงการ 5 บท-โรงเรียนพยุห์วิทยา-1 (อ่าน 385) 24 มี.ค. 60
Sar-พยุห์วิทยา (อ่าน 386) 24 มี.ค. 60
ID-plan-พยุห์วิทยา (อ่าน 605) 24 มี.ค. 60
โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 60 (อ่าน 387) 04 ม.ค. 60
โครงการกลุ่มบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 60 (อ่าน 377) 04 ม.ค. 60
โครงการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปีงบประมาณ 60 (อ่าน 346) 04 ม.ค. 60
โครงการกลุ่มบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 60 (อ่าน 322) 04 ม.ค. 60
โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 60 (อ่าน 397) 04 ม.ค. 60
โครงการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 60 (อ่าน 329) 04 ม.ค. 60
แผนปฏิบัติการ ตอนที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 60 (อ่าน 344) 04 ม.ค. 60
การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐาานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 339) 27 ม.ค. 60
คู่มือบริหารงานฝ่ายวิชาการ (อ่าน 330) 27 ม.ค. 60
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ (อ่าน 323) 27 ม.ค. 60
การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามรูปแบบข้อสอบ O - NET ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 469) 08 ก.ย. 59
ฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 59 (อ่าน 368) 23 ส.ค. 59
โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 398) 10 ต.ค. 58
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 649) 10 ต.ค. 58
โครงการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ปี 2559 (อ่าน 437) 10 ต.ค. 58
โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 381) 10 ต.ค. 58
Template Powerpoint พ.ว. (อ่าน 510) 11 เม.ย. 59