ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ ปกป้องเสถียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,14:37  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเคลื่อนที่แนวตรง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาภัทร แสงงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,14:31  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายรพีพงศ์ พงศ์ธีรวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:25  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพัชร์ พงศ์ธีรวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:24  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสุธารินี อสิพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:21  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีรัตนวงษา"
ชื่ออาจารย์ : นางเบ็ญจพร ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:45  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีรัตนวงษา"
ชื่ออาจารย์ : นายกันตภณ ทับทิมหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:33  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีรัตนวงษา"
ชื่ออาจารย์ : นางดวงพร ราชบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:29  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556"
ชื่ออาจารย์ : นางดวงพร ราชบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:27  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลนักชกยอดเยี่ยม (Best Boxer)
ชื่ออาจารย์ : นายวิรัช กะตะศิลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,05:48  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..