ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพยุห์วิทยา
ชื่ออาจารย์ : นายชุติพนธ์ จันทะโคตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2565,22:12  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PWS MODEL โรงเรียนพยุ์วิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางเนตรนภา สาระวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,09:54  อ่าน 445 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพยุห์วิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นายอรัญ วงศ์จอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,09:50  อ่าน 836 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่ออาจารย์ : นายธิรายุทธ อรทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2561,15:54  อ่าน 980 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรินทร์ อรทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,13:37  อ่าน 1160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ ปกป้องเสถียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,14:37  อ่าน 1212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายรพีพงศ์ พงศ์ธีรวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:25  อ่าน 1654 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพัชร์ พงศ์ธีรวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:24  อ่าน 906 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีรัตนวงษา"
ชื่ออาจารย์ : นายกันตภณ ทับทิมหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:33  อ่าน 1032 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีรัตนวงษา"
ชื่ออาจารย์ : นางดวงพร ราชบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:29  อ่าน 1020 ครั้ง
รายละเอียด..