ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพยุห์วิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นายอรัญ วงศ์จอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561,09:50  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชื่ออาจารย์ : นายธิรายุทธ อรทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2561,15:54  อ่าน 423 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรินทร์ อรทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,13:37  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ ปกป้องเสถียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,14:37  อ่าน 667 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเคลื่อนที่แนวตรง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาภัทร แสงงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,14:31  อ่าน 484 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายรพีพงศ์ พงศ์ธีรวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:25  อ่าน 1056 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพัชร์ พงศ์ธีรวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:24  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสุธารินี อสิพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:21  อ่าน 562 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีรัตนวงษา"
ชื่ออาจารย์ : นายกันตภณ ทับทิมหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:33  อ่าน 583 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีรัตนวงษา"
ชื่ออาจารย์ : นางดวงพร ราชบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:29  อ่าน 600 ครั้ง
รายละเอียด..