ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรินทร์ อรทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,13:37  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรทิพย์ ปกป้องเสถียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,14:37  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเคลื่อนที่แนวตรง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาภัทร แสงงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,14:31  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายรพีพงศ์ พงศ์ธีรวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:25  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางศศิพัชร์ พงศ์ธีรวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:24  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสุธารินี อสิพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,13:21  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีรัตนวงษา"
ชื่ออาจารย์ : นางเบ็ญจพร ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:45  อ่าน 342 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีรัตนวงษา"
ชื่ออาจารย์ : นายกันตภณ ทับทิมหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:33  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "ครูดีศรีรัตนวงษา"
ชื่ออาจารย์ : นางดวงพร ราชบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:29  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556"
ชื่ออาจารย์ : นางดวงพร ราชบัญดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2557,09:27  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..