ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์ม SAR 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 471.77 KB
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผล 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 598.53 KB
แผนภูมิประกอบรายงานการประเมินผล 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.72 KB
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนพยุห์วิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.65 KB
ระบบลงทะเบียนเรียน
http://reg.skwims.com/login.phpคู่มือบริหารงานฝ่ายวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 848.66 KB
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.5 KB
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.42 KB
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการ
ประกาศการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว (Online)
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้นร.ไม่สามารถยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวได้ ทางฝ่ายวิชาการจึงให้นร.ที่ประสงค์ขอสอบแก้ตัว กรอกแบบคำร้องขอสอบแก้ตัว และทางฝ่ายวิชาการจะแจ้งผลการยื่นทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน โดยนร.สามารถดำเนินการยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564 เท่านั้น 
 
Link : https://forms.gle/y8qVvFrtbdd4usSq5
 
ปล.รายชื่อนร.ที่มีผลการเรียน 0 ร มส อยู่ภายใน google fome ด้านบนสุด สามารถเช็คข้อมูลรายวิชาและครูผู้สอนได้ ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2563 
 
สารสนเทศฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB