ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์ม SAR 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 471.77 KB
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผล 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 598.53 KB
แผนภูมิประกอบรายงานการประเมินผล 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.72 KB
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนพยุห์วิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.65 KB
ระบบลงทะเบียนเรียน
http://reg.skwims.com/login.phpคู่มือบริหารงานฝ่ายวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 848.66 KB
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.5 KB
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.42 KB
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้